HUVUDPRINCIPER

  • Vi bedriver vår verksamhet utifrån företagets mission, vision, uppsatta mål, gällande lagstiftning och normativa dokument, bl.a. god byggnads- och affärssed, kvalitetsledningssystemet ISO 9001:2015, miljöledningssystemet ISO 14001:2015 samt kraven i standarden OHSAS 18001:2007 om ledningssystemet för arbetsmiljö och förbättrar kontinuerligt vårt ledningssystem;
  • Vi är kundorienterade och erbjuder professionella tjänster, använder utrustning och produkter av hög kvalitet och vi är tillförlitliga underentreprenörer och leverantörer som möter alla deadlines;
  • Vi har tillväxtpotential och erbjuder våra kunder innovativa, smarta och miljövänliga lösningar;
  • Vi gör ständigt riskanalyser för att minska risken för arbetsolyckor, hälso- och miljöskador;
  • Vi deltar på utbildningar, förbättrar våra medarbetares kvalifikationer och gör personalen mer medveten om kvalitet, miljö och arbetssäkerhet;
  • Vi gör allt för att våra medarbetare ska kunna arbeta i en säker arbetsmiljö och vi utrustar medarbetarna med passande och personlig säkerhets- och skyddsutrustning;
  • Vi förstår och respekterar olikheter och behandlar våra medarbetare på samma sätt. Vi diskriminerar inte någon på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.